Back

USolwazi Nana Poku
ISEKELASHANSELA NOMPHATHI

Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy

+27 (0) 31 260 2228

+27 (0) 31 262 2192

USolwazi Nhlanhla Mkhize
DIPHINI LIKASEKELA SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Lebohang Sibisi
+27 (0) 31 260 2874

+27 (0) 31 260 1495
/3381

USolwazi MANAGAY REDDI
IPHINI LIKASEKELA SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZOMTHETHO KANYE NEZOKUPHATHA (OBAMBILE)
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Zintwezinhle Ntshangase

+27 (0) 31 260 8059

+27 (0) 31 260 1177

USolwazi Busisiwe Ncama
IPHINI LIKASEKELA SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZEZEMPILO
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Mhlophe Sithole

+27 (0) 31 260 2798

+27 (0) 31 260 7727

USolwazi Fhatuwani Nixwell Mudau
IPHINI LIKASEKELA SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZOLIMO, UBUNJINIYELA KANYE NESAYENSI (OBAMBILE)
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Kerry Jordaan

+27 (0) 33 260 5199

USolwazi Mosa Moshabela
IPHINI LIKASEKELA SHANSELA: UCWANINGO
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Kholeka Dlamini

+27 (0) 31 260 2381

USolwazi Thabo Msibi
IPHINI LIKASEKELA SHANSELA: UKUFUNDISA KANYE NOKUFUNDA
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Renita Maharaj

+27 (0) 31 260 8231

+27 (0) 31 260 3360

Dkt Kathy Cleland
UMABHALANE OMKHULU
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Corlia Ogle

+27 (0) 31 260 7971/ 2206

Nkz Normah Zondo
UMQONDISI OLAWULAYO: WEZOBUDLELWANE BESIKHUNGO
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Nozipho Khumalo

+27 (0) 31 260 7958

+27 (0) 31 260 8739

uMmeli wasemaJajini Paul Finden
UMQONDISI OMKHULU: KWEZABASEBENZI (OYIBAMBA)
uMsizi-ngqo / uNobhala Blessings Mbangwa

+27 (0) 31 260 3267

+27 (0) 31 260 3269

USolwazi Msizi Mkhize
IPHINI LESEKELASHANSELA: KWEZABAFUNDI
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Priscilla Cele

+27 (0) 31 260 3572

+27 (0) 31 260 2190

Ms Nontuthuko (Thuthu) Mbhele
UMPHATHIZIMALI OMKHULU
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Shrista Haripersad

+27 (0) 31 260 2271

+27 (0) 31 260 2890

Mnu Kishore Gobardan
UMQONDISI OLAWULAYO: INSTITUTIONAL PLANNING & GOVERNANCE
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Deborah Mkhwanazi

+27 (0) 31 260 7961